Rugăciuni

Tatăl nostru

Română


Tatăl nostru Care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele Tău,
vie împărăţia Ta,
fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe Pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele,
dă-ne-o nouă astăzi
Şi ne iartă nouă greşalele noastre
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri
şi nu ne duce pe noi în ispită
ci ne izbăveşte de cel rău.

[Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea,
acum şi pururea şi în vecii vecilor.]

Amin.

Greaca


Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας]

ἀμήν.

 

Greacă (transliterat)


Pater imōn, ho en tis uranis
agiasthitō to onoma su;
elthetō i basilia su;
genethitō to thelima su,
ōs en urano, kai epi tis gis;
ton arton imōn ton epiusion dos imin simeron;
kai aphes imin ta ophelimata imōn,
ōs kai imis aphiemen tis ophiletis imōn;
kai mi isenikis imas is pirasmon,
alla rhuse imas apo tu poniru.
[Oti su estin i basilia, kai i dúnamis, kai i doxa is tus eōnas;]

amin.

 

Engleză


Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us.
Save us from the time of trial
and deliver us from evil.
[For the kingdom, the power, and the glory
are yours now and for ever.]

Amen.

 

Crezul

Română


Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul,
Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Carele din Tată S-a născut mai înainte de toti vecii.
Lumină din Lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iară nu făcut;
Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Carele toate s-au făcut;
Carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire
S-a pogorat din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara,
Şi S-a făcut om;
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat;
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui;
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii,
A căruia împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul,
Carele de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit,
Carele a grăit prin prooroci.
Întru Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică;
Mărturisesc Un Botez, spre iertarea păcatelor;
Aştept învierea morţilor;
Şi viaţa veacului ce va să vie.
Amin!

Greacă


Πιστεύομεν εἰς ἕνα θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί•

δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο•

τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα,

σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός,

καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς•

οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, (καὶ) τὸ ζῳοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν• ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν• προσδοκοῦμεν ἀνάστασιν νεκρῶν, καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

 

Engleză

We believe in one God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible.
And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of God, begotten of the Father before all worlds (æons), Light of Light, very God of very God, begotten, not made, being of one substance with the Father;
by whom all things were made;
who for us men, and for our salvation, came down from heaven, and was incarnate by the Holy Ghost of the Virgin Mary, and was made man;
he was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered, and was buried, and the third day he rose again, according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sitteth on the right hand of the Father;
from thence he shall come again, with glory, to judge the quick and the dead;
whose kingdom shall have no end.
And in the Holy Ghost, the Lord and Giver of life, who proceedeth from the Father, who with the Father and the Son together is worshiped and glorified, who spake by the prophets.
In one holy catholic and apostolic Church; we acknowledge one baptism for the remission of sins; we look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen.